این فایل نسخه جدید ضرایب منطقه ای می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394 منتشر شد و به شهر ها و استان ها و برای کلیه رشته های فهرست بها تفکیک شده است و قابل استفاده در کلیه پروژه های پیمانکاران محترم می باشد.

دانلود ضرایب منطقه ای جدید 94
این فایل هم نسخه قدیمی ضرایب منطقه ای می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1360 منتشر شد.

دانلود ضرایب منطقه ای قدیم 60