پروژه نمونه پیشنهاد قیمت با 5 درصد پلوس

 جدول1 نزولی بها ویژه 4951
 جدول 2 مجموع 65%ویژه 4951
 جدول 3 فصول ویژه 4951

 جدول 4 دفترچه ها ویژه 4951
 جدول 5 آنالیزبها ویژه 4951
 جدول الف فصول ویژه 76574

 جدول ب تجهیز ویژه 76574
 جدول پ دفترچه ها ویژه 76574