پروژه نمونه پیشنهاد قیمت با 4 درصد پلوس

جداول 1 نزولی بها + جدول 2 – 3 و 4

 جدول1 نزولی بها صفحه 1
 جدول 1 نزولی بها صفحه 2
 جدول 1 نزولی بها صفحه 3

 جدول 1 نزولی بها صفحه 4
 جدول 1 نزولی بها صفحه آخر
 جدول 2 مجموع 65 درصد

 جدول 3 فصول صفحه 1
 جدول 3 فصول صفحه 2
 جدول 4 دفترچه ها ویژه 4951

جداول 5 آنالیزبها و اقلام کار 4951 + جداول الف-ب-پ

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 1
 جدول 5 آنالیزبها صفحه 2
 جدول 5 آنالیزبها صفحه 3

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 4
 جدول 5 آنالیزبها صفحه 5
 6 جدول 5 آنالیزبها صفحه

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 7
 8 جدول 5 آنالیزبها صفحه
 9 جدول 5 آنالیزبها صفحه

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 10
 11 جدول 5 آنالیزبها صفحه
 12 جدول 5 آنالیزبها صفحه

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 13
 14 جدول 5 آنالیزبها صفحه
 15 جدول 5 آنالیزبها صفحه

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 16
 17 جدول 5 آنالیزبها صفحه
 18 جدول 5 آنالیزبها صفحه

 جدول 5 آنالیزبها صفحه 19
 جدول الف فصول صفحه 1
 جدول الف فصول صفحه 2

 جدول ب تجهیزکارگاه ویژه 76574
 جدول پ دفترچه ها ویژه 76574