در مورد شرایط عمومی پیمان، فهرست بها، متر مربع زیر بنا و

.

آیین نامه اجرایی ماده 81

دانلود

تعدیل و مابه تفاوت

دانلود

بخشنامه پیمان اجرای کار های ساختمانی به صورت سرجمع

دانلود


شرایط عمومی پیمان

دانلود

فهرست بها- ابنیه (تجهیز و برچیدن کارگاه-ضرایب-ضریب طبقات و ارتفاع)

دانلود

مالیات بر ارزش افزوده

دانلود


دستور العمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا

دانلود