تمدید موقت گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

دانلود

شرایط عمومی و خصوصی پیمان (ویژه)

دانلود

وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات

دانلود


قانون برگزاری مناقصات

دانلود

دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

دانلود

تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت پیمانکاران 900530

دانلود


تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی 900214 اصلاحی 900401

دانلود

تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت مشاوران 900602

دانلود

تعرفه خدمات کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های مشاوران و پیمانکاران

دانلود


جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها

دانلود

( حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات

دانلود

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

دانلود


دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390

دانلود

راهنمای آنالیز خودرو

دانلود

شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دور ههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

دانلود


شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

دانلود

شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور 900602

دانلود

نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

دانلود


وحدت رویه تمدید تشخیص صلاحیت پیمانکاران 900401

دانلود

اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637ت28437هـ مورخ 2341383 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت

دانلود

استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات

دانلود


طرح طبقه بندی مشاغل

دانلود

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های منتاسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

دانلود