شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387

دانلود

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385

دانلود

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386

دانلود


شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1389

دانلود

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385

دانلود

شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1386

دانلود


شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

دانلود

شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دور ههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

دانلود

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388

دانلود


شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387

دانلود

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

دانلود