بخشنامه ضرایب منطقه ای امور پیمانکاری  جدید

دانلود

بخشنامه محاسبه تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی  جدید

دانلود

بخشنامه نرخ فولاد وسیمان مربوط به نیمه اول سال 94  جدید

دانلود


بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول و دوم سال 94  جدید

دانلود

حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395  جدید

دانلود

حد نصاب معاملات مصوب سال 1395  جدید

دانلود


بخشنامه دستورالعمل جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها و پیمان های فاقد تعدیل 91

دانلود

بخشنامه دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه  خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 91

دانلود

بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول تا چهارم سال 91

دانلود


بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول تا چهارم سال 90

دانلود

بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول تا چهارم سال 92

دانلود

بخشنامه شاخص های قطعی سه ماهه اول تا چهارم سال 93

دانلود


بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

دانلود

بخشنامه نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه  اول تا چهارم سال 91

دانلود

بخشنامه نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال 90

دانلود


راهنمای مناقصه

دانلود

نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

دانلود

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم 92

دانلود


ابلاغ موافقتنامه شرایط خصوصی و عمومی پیمانها و مقررات آنها

دانلود

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان فاقد تعدیل

دانلود

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم 93

دانلود


دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار  جدید

دانلود

دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای خاص  جدید

دانلود