شماره کارت:  2732-3048-3377-6104

شماره حساب:  2088271917

مشخصات حساب

بنام: پویا یوسفی پور

بانک: ملت