نکات اسرارآمیز عدم پرداخت مالیات

با سلام خدمت شما کاربران عزیز

نداشتن اطلاعات کافی در زمینه پرداخت مالیات برای مودیان باعث محرومیت آنها از بعضی تسهیلات و معافیت های مالیاتی میشود و همچنین جرایم را برای آنها به همراه دارد. در این مقاله فرآیند وصول مطالبات و همچنین شرایطی که بعد از عدم پرداخت مالیات برای مودی بوجود می آید را به صورت خلاصه بیان می کنیم
وصول مالیات با صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات به مودی آغاز شده و در ادامه مودی با مراجعه به واحد مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام می نماید. در این حالت اگر بدهی های مالیاتی مودی تسویه شود، عملیات وصول مالیات به پایان می رسد. اما در صورت عدم تسویه، وصول مالیات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد. هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را در مهلت مقرر ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ، دریافت مالیات به مرحله عملیات اجرایی وارد می شود. این مرحله با صدور برگ اجرایی آغاز شده و این برگ که حاوی اطلاعات نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال عملکرد، مبالغ پرداخت شده قبلی و جرایم متعلق می باشد، به مودی ابلاغ می گردد. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعیین میشود و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهی مالیاتی مودی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می یابد. در غیر اینصورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدید می شود. هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه، مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننمایند، به اندازه بدهی وی که شامل اصل و جرایم متعلق پس از کسر پرداخت های قبلی می باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهی، از اموال نقدی و منقول وی توقیف شده و اگر اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید و یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف شده و با فروش اموال توقیفی از طریق مزایده و انتشار آگهی، بدهی مودی و هزینه های مربوط تسویه می گردد. همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی تا ده روز از تاریخ توقیف اموال نسبت به پرداخت و یا تقسیط تمام بدهی به اضافه ۱۰ درصد آن و هزینه های متعلقه
اقدام نماید، از اموال خود رفع توقیف خواهد نمود و اگر سازمان امور مالیاتی قصد فروش اموال توقیفی را داشته باشد و مودی درخواست نماید، در شرایط مساوی، اولویت خرید اموال توقیفی با مودی می باشد. ضمنا برای ارزش گذاری اموال توقیفی از کارشناسان ذیصلاح استفاده می شود و در این خصوص، ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اداره امورمالیاتی صورت گرفته و چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه، تقاضای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را نماید مشروط بر اینکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.