نرخ عوامل صنعت نفت 98

دانلود

خطوط لوله بین شهری 98

دانلود

خطوط لوله کمربندی 98

دانلود


خطوط لوله گاز شهری 98

دانلود

گاز رسانی به صنایع 98

دانلود

خطوط لوله رو زمینی 98

دانلود


نصب پالایشگاه های نفت و گاز 98

دانلود

نصب واحدهای بهره برداری 98

دانلود

نصب تلمبه های خانه نفت 98

دانلود


نصب واحدهای سرچاهی 98

دانلود

تعمیرات پالایشگاه 98

دانلود

تعمیرات خطوط لوله کمربندی-تغذیه و شبکه گاز 98

دانلود


عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز 98

دانلود